ساختار سازمانی

 • احمد شکیبا

  احمد شکیبا

  مدیرعامل

  info@epcoeng.ir

 • حسین شکیبا

  حسین شکیبا

  مدیر بازرگانی

  h.shakiba@epcoeng.ir