برنامه نویسی سیستم های کنترل

طراحی نرم افزار و برنامه نویسی سیستم های کنترل

برنامه نويسی (طراحی لاجیک ، HMIو شبکه های صنعتی) ، پـیـش راه اندازی و راه اندازی سـیـسـتـم های کنترل  FCS، SCADA ،DCS،F&G ، ESD ، PLC سازندگان معتبر از جمله  :

  • SIEMENS: PLC :( S5- s7200-S7300-S71200-S71500) HMI :( wincc - wincc flexible)
  • SIEMENS DCS :( PCS7-s7-400)
  • ABB: PLC :( AC300 AC500 AC700) DCS :( AC800F-AC800M-AC900)
  • YOKOGAWA: DCS :( CENTUM3000) ESD-F&G :( PROSAFE-RS)
  • HIMA: (ESD & F&G)