بروز رسانی سیستم های کنترلی قدیمی

بروز رسانی سیستم های کنترلی قدیمی  :

به روز رسانی و نوسازی سیستم های کنترل قدیمی نظیر SIEMENS-S5 ، کنترلر های آنالوگ دستی (PID) و PANEL MIMIC قدیمی به سیستم های کنترل جدید با سیستم مانیتورینگ یکپارچه

ارائه راهکار و یکپارچه سازی سیستم های کنترل با برندهای مختلف جهت یکسان سازی سیستم مانیتورینگ در سطح کارخانه