تابلو برق UPS

ساخت، نصب، پيش راه‌اندازي و راه‌اندازي انواع تابلوهاي برق (MCC)

ساخت، نصب، پيش راه‌اندازي و راه‌اندازي انواع تابلوهاي سيستم كنترل (PLC-DCS-ESD)

نصب ، راه اندازی و تستسیستم های ارت