تابلو PLC و کنترل

ارائه خدمات مهندسي سيستم هاي كنترل بر طبق استانداردهاي مرتبط  و تهیه مدارک مهندسی مانند :

Loop wiring -P&ID -instrument list -I/O List -I/O allocation-Cabinet layout Control Room Layout -cabinet internal Wiring -control System architecture