مهندسی و طراحی سیستم های کنترل

ارائه خدمات طراحی و مهندسي سيستم هاي كنترل بر طبق استانداردهاي مرتبط  و تهیه مدارک مهندسی تفضیلی مانند :

  • P&ID
  • Loop wiring
  • instrument list
  •  & I/O ListI/O allocation
  • Cabinet layout
  • cabinet internal Wiring
  • control System architecture
  • Control Room Layout