نصب و راه اندازی سیستم های کنترل

نصب و راه اندازی سیستم های کنترل

شركت مهندسی اپکو به پشتوانه كادر فني و متخصصان با تجربه، قادر به ارائه خدمات مهندسی در زمینه پـیـش راه اندازی و راه اندازی سـیـسـتـم های کنترل  FCS، SCADA ،DCS،F&G ، ESD ، PLC سازندگان معتبر از جمله:

  • SIEMENS: PLC :( S7400H-S7300- S7200-S71200-S71500) HMI :( wincc - wincc flexible)
  • SIEMENS DCS :( PCS7-s7400H)
  • ABB: PLC :( AC300 AC500 AC700) DCS :( AC800F-AC800M-AC900)
  • YOKOGAWA: DCS :( CENTUM3000) ESD-F&G :( PROSAFE-RS)
  • HIMA: (ESD & F&G)